Privacyverklaring Stichting GXP

Dit is de Privacyverklaring van Stichting GXP, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62406264 (hierna: “GXP”). GXP is “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers en bezoekers die actief zijn op de Website. In dit document leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens van Deelnemers omgaan die wij verkrijgen via de Website of op een andere manier. Als we termen met een hoofdletter schrijven bedoelen we daarmee de termen die in de Algemene Voorwaarden zijn gedefinieerd. Deze Privacyverklaring is uitsluitend bedoeld om Deelnemers te informeren, niet om een overeenkomst tot stand te laten komen.

1. Hoe GXP van Deelnemers persoonsgegevens verwerkt

Wanneer u Deelnemer wordt, verwerkt GXP van u persoonsgegevens. Die persoonsgegevens verkrijgt GXP onder andere:

 • via de Website wanneer deze door u worden ingevoerd bij de registratie
 • in het kader van communicatie met GXP
 • bij deelname aan specifieke Onderzoeken die GXP haar Deelnemers namens de bij haar platform aangesloten derden, zoals onderzoekers, via de Website aanbiedt. Daarnaast kan GXP persoonsgegevens verwerken van personen die de Website bezoeken.

2. Welke persoonsgegevens GXP kan verwerken

Wanneer iemand de Website bezoekt, kan GXP de volgende gegevens verwerken (deze gegevens kunnen slechts als “persoonsgegevens” worden aangemerkt wanneer GXP een koppeling kan maken met een natuurlijke persoon):

 • IP-adres
 • Informatie over het apparaat waarmee de Website wordt bezocht
 • Overige identifiers

Bij registratie verwerkt GXP van een Deelnemer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Gegevens over het account
 • Financiële gegevens om een vergoeding te kunnen uitbetalen, zoals IBAN
 • Talen die worden beheerst
 • Nationaliteit
 • Beroep en opleidingsniveau

Het geregistreerde profiel kan door de Deelnemer worden aangevuld met persoonsgegevens.

Bij deelname kan GXP de volgende persoonsgegevens van Deelnemers verwerken en koppelen aan een geregistreerd profiel van een Deelnemer, afhankelijk van het soort, het doel en de reikwijdte van het Onderzoek:

 • Gegevens over reactiesnelheid
 • Meningen
 • Intelligentie
 • Tijd en datum van het onderzoek
 • Duur van het onderzoek
 • Gegevens over cijfermatig inzicht
 • Gegevens over aankopen
 • Gegevens over voorkeuren
 • Gegevens over afspraken
 • Gegevens over uw eet-, werk- leef- en slaappatroon
 • Overige onderzoek-specifieke resultaten

3. Doeleinden van de verwerking

GXP kan persoonsgegevens van Deelnemers gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van haar bestand van Deelnemers
 • Het communiceren met een Deelnemer
 • Het doen van betalingen
 • Het aggregeren, beheren en samenstellen van onderzoeksresultaten ten behoeve van bij het platform van GXP aangesloten derden, zoals onderzoekers
 • Het doen van (nieuwe) aanbiedingen aan Deelnemers
 • Het verbeteren van de dienstverlening
 • Het beheren en optimaliseren van de Website
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de Deelnemer partij is
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht

4. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met GXP via info@gxp-foundation.org voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot een Deelnemer verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van gegevens door GXP;
 • het intrekken van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn en de beveiliging van persoonsgegevens

Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om persoonsgegevens 100% te beveiligen.

Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregen geïmplementeerd:

 • anonimisering van gegevens wanneer deze worden doorgestuurd naar onderzoekers;
 • dataminimalisatie;
 • encryptie/versleuteling;
 • beveiliging van verbindingen;
 • het scheiden van data in verschillende domeinen;
 • autorisatiebeleid en controle van toegekende bevoegdheden;
 • automatische logging van toegang tot gegevens en controle;
 • een vastgesteld en geïmplementeerd beveiligingsbeleid;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle;
 • logische toegangscontrole

6. Derden

Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken die geen “bewerker” zijn van GXP, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven of als GXP daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan de volgende derden:

 • Onze leveranciers
 • Expediteurs
 • Ketenpartners
 • Gelieerde ondernemingen
 • Onderzoekers

7. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer [aangevraagd – wordt zsm ingevuld].

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens van Deelnemers, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

8. Melding aan Deelnemers

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

9. Wijziging van deze Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in deze Privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst door GXP wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.