Missie & Doelen

De stichting GXP is een onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoekscentrum op het gebied van gedragswetenschappen.

De missie van stichting GXP is het verbeteren van de levenskwaliteit door beter keuzegedrag van personen te faciliteren. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van onderzoek naar het keuzegedrag van personen en van de implementatie van de onderzoeksresultaten bij de ontwikkeling van beleid.

Uit deze missie komen de volgende strategische doelen voort:

  • Bevorderen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die keuzegedrag beïnvloeden.
  • Advies geven aan wetgevers en andere besluitvormers over nieuwe wetenschappelijke kennis.
  • Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbaar geld voor wetenschappelijk onderzoek.

Werkzaamheden van de instelling

De stichting legt zich vooral toe op het bieden van een platform voor experimenten (zogenoemde Randomized Controlled Trials), het bieden van een forum om onderzoeksresultaten en kennis te delen, en het advies geven over nieuwe wetenschappelijke kennis. De stichting zal deelnemen aan het verwerven van fondsen, deze gebruiken voor de ontwikkeling van onderzoeksprojecten en -methodieken (waaronder software) en deze ter beschikking stellen aan wetenschappers.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting is bij de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

In geval de stichting wordt ontbonden, dan is in de statuten (art. 12, lid 3) het volgende bepaald over het liquidatiesaldo van de instelling: een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig met het doel van de stichting.