Beleid & Activiteiten

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

Om de strategische doelen te kunnen realiseren, verwacht de stichting activiteiten door te voeren, die zich richten op het volgende:

  • Bieden van een platform voor wetenschappelijke experimenten.
  • Faciliteren van de onderlinge contacten tussen wetenschappers, bijvoorbeeld door wetenschappelijke bijeenkomsten.
  • Faciliteren van de verspreiding van wetenschappelijke kennis.
  • Bevorderen van de opleiding en scholing van jonge onderzoekers die geïnteresseerd zijn in gedragswetenschappen.
  • Bevorderen van interactie tussen wetenschappers en wetgevers of andere besluitvormers.
  • Bevorderen van nationale en internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving.
  • Eenduidiger en efficiënter wetenschappelijk onderzoek faciliteren.

Werving van gelden

De stichting zal deelnemen aan aanbestedingen en overheidsopdrachten, alsmede in oproepen tot wetenschappelijke subsidies en andere onderzoeksgerelateerde financieringsmogelijkheden.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. De bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten (art. 4) bepaald.

Uitkeringsbeleid

De stichting GXP werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Programeerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ter zake bekwame en erkende bedrijven.

Indien de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk worden verricht door derden anders dan in de uitoefening van een bedrijf, al dan niet met behulp van anderen, zonder dat er sprake is van de uitoefening van een bedrijf, wordt het maximaal bedrag berekend over de aangetoonde kosten, met uitzondering van loonkosten voortvloeiende uit eigen arbeid.

Verslag van de activiteiten en de toekomstvisie

Verslag 2020: download hier