Financiëel & Beheer

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De stichting is bij de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

In geval de stichting wordt ontbonden, dan is in de statuten (art. 12, lid 3) het volgende bepaald over het liquidatiesaldo van de instelling: een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig met het doel van de stichting.

KvK nummer: 62406264
BTW nummer: NL854805485B01
RSIN: 854805485

Vermogen van de stichting

Zie beneden voor een balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard.

Beloning bestuurders

De leden van het stichtingsbestuur genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefening van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris en de penningmeester. De secretaris agendeert en notuleert de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de archivering. De penningmeester houdt de financiële administratie (de boekhouding) bij.

Uit deze administratie blijkt ondermeer de aard en omvang van:

  • de inkomsten en het vermogen van de stichting;
  • de kosten van het beheer van de stichting;
  • en alle overige uitgaven van de stichting.

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Waack Accountants en Organisatieadviseurs.

Toelichting op de jaarcijfers

De stichting is in 2015 opgericht.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020 (concept)