Algemene Voorwaarden Stichting GXP

Uiteraard waarderen we uw registratie bij de Stichting GXP, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62406264 (hierna: “GXP”). GXP biedt een platform ter bevordering van onderzoek naar keuzegedrag van personen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden van toepassing op uw registratie.

Houd er rekening mee dat voortzetting van uw registratie betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kunt u niet geregistreerd worden.

Wij merken verder op dat wij uw persoonsgegevens verwerken conform onze privacyverklaring.

1. Definities

  • De termen “jij”, “je”, “jou” en “u” verwijzen naar de persoon die de Website gebruikt;
  • De termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar GXP;
  • “Panel” verwijst naar de groep van individuen die zich hebben geregistreerd bij GXP om deel te nemen aan (wetenschappelijke) onderzoeken;
  • “Deelnemer” verwijst naar een lid van het Panel;
  • “Onderzoek” verwijst naar de onderzoeken die door GXP op de Website beschikbaar worden gesteld;
  • “Website” verwijst naar de door GXP beheerde websites waarop de onderzoeken beschikbaar worden gesteld en door de Deelnemer kunnen worden ingevuld.

2. Uw verplichtingen bij registratie

Om te kunnen deelnemen aan het Panel, gaat u akkoord met het verschaffen van waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd in het registratieformulier. Wanneer u informatie verschaft die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of GXP redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan GXP uw deelname aan het Panel opschorten of beëindigen.

3. Uw rechten als Deelnemer

Ondanks dat we hopen dat u als Deelnemer verbonden blijft aan het Panel, mag u te allen tijde uw deelname aan het Panel beëindigen. Dit kan door een e-mail te versturen aan info@gxpfoundation.org.

Deelnemers van het Panel worden, indien zij voldoen aan de betreffende selectiecriteria, per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan een Onderzoek. U kunt vervolgens zelf bepalen of u wenst deel te nemen aan het betreffende Onderzoek en wordt hiertoe dus niet verplicht. U kunt daarentegen ook geen aanspraak maken bij GXP op deelname aan een Onderzoek.

4. Uw verplichtingen als Deelnemer

U mag slechts één actief account hebben. Als GXP redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u meerdere actieve accounts heeft, kan GXP uw deelname aan het Panel opschorten of beëindigen.

Ondanks dat u niet verplicht bent om deel te nemen aan de Onderzoeken, wordt u geacht met enige regelmaat deel te nemen aan de Onderzoeken waarvoor u uitgenodigd wordt. Indien er sprake is van structurele weigering tot deelname aan de Onderzoeken, behoudt GXP zicht het recht voor om uw deelname aan het Panel op te schorten of te beëindigen.

Om de kwaliteit van de Onderzoeken te kunnen waarborgen, is het van belang dat vragen naar waarheid worden beantwoord. GXP behoudt zich het recht voor om uw deelname aan het Panel te beëindigen als u niet-waarheidsgetrouwe antwoorden geeft bij deelname aan de Onderzoeken.

GXP behoudt zich het recht voor om een deelname aan het Panel op te schorten, te wijzigen of te beëindigen bij misbruik van regels, voorschriften of voorwaarden.

GXP is niet aansprakelijk jegens u onder de hiervoor genoemde omstandigheden.

5. Intellectueel Eigendom

Alle materialen, inclusief en zonder beperking alle tekst, vormgeving, beelden, tekeningen, foto’s, videoclips, muziek en geluiden, handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die op de Website voorkomen (onder andere in verband met de Onderzoeken) en de selectie en de arrangementen daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien of het recht om een aanvraag voor de registratie daarvan overal ter wereld, in het bezit van of in licentie bij hetzij GXP, of andere derden die de eigenaars zijn van dit intellectuele eigendom. U hebt geen toestemming om de Inhoud te gebruiken onthullen, downloaden, kopiëren, distribueren of te reproduceren (met inbegrip van het plaatsen op websites, social media of blogs). Alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

6. Vergoedingsbeleid

Voor uw deelname aan een Onderzoek ontvangt u een vergoeding. De hoogte van de vergoeding varieert van Onderzoek tot Onderzoek; informatie omtrent de vergoeding wordt per Onderzoek bekend gemaakt. De vergoeding zal alleen worden verstrekt, indien u een Onderzoek op een, naar het oordeel van GXP, bevredigende wijze afrondt.

GXP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk, op welke wijze dan ook, voor de eventuele fiscale of andere gevolgen of plichten die kunnen voortvloeien uit het ontvangen van een vergoeding door de Deelnemer.

7. Gebruik Website

U accepteert dat het gebruik en browsen van deze Website op eigen risico is. Noch GXP, haar klanten of andere derden, noch hun bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten of eventuele licentiegevers aanvaarden enige aansprakelijkheid terzake.

8. Aansprakelijkheid van GXP

In geen geval zal GXP, haar klanten, of andere derden of hun bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten of eventuele licentiegevers in enig opzicht aansprakelijk zijn, inclusief en zonder beperking voor enige kwestie in verband met de deelname aan het Panel, in het geval van indirecte schade, speciale schade, bijkomende schade, morele schade of vertrouwensschade, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen of enige andere niet rechtstreekse of indirecte schade veroorzaakt door GXP, ongeacht of GXP op de hoogte is of op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van GXP onder alle omstandigheden beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad.

9. Beëindiging

GXP kan uw deelname aan het Panel te allen tijde beëindigen en kan u onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website en het Panel ontzeggen, indien u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

10. Rechten om de Website te wijzigen en beheren

De inhoud van de Website is onderhevig aan verandering, beperking of beëindiging zonder enige kennisgeving aan u.

11. Rechten om de Algemene Voorwaarden te wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, te veranderen of te updaten. Indien we wijzigingen doorvoeren in de Algemene Voorwaarden zullen we deze pagina updaten en een mededeling plaatsen op de homepage van de Website met een link naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wanneer u uw gebruik van de Website voortzet nadat een dergelijk bericht is geplaatst, betekent dit dat u de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteert.

12. Invaliditeit

Indien, om welke reden dan ook, enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank nietig wordt geacht, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling als losstaand geacht van de rest van de overeenkomst. De rest van de overeenkomst mag dan worden uitgelegd en geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de niet-afdwingbaar bepaling.

13. Klachten en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en de deelname aan het Panel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen GXP en de Deelnemer die voortvloeien uit de deelname aan het Panel zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Amsterdam (Nederland), onverminderd het recht van GXP om een geschil te laten beslechten door de rechter die op grond van dwingend recht bevoegd is. Als GXP op basis van dit artikel schriftelijk haar voornemen aan u kenbaar maakt om een geschil te laten beslechten door de Rechtbank Amsterdam (Nederland), dient u binnen één maand schriftelijk aan GXP aan te geven dat u het geschil wenst te laten beslechten door de rechter die op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien u nalaat binnen één maand te reageren, dan is de Rechtbank Amsterdam (Nederland) bevoegd.

14. Taal Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van geschil over de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.